Congratulations to Dragon’s Den member Emily Walker for her successful showing at the 2015 Western Canadian Brazilian Jiu Jitsu Championships. She took home bronze at her first No-Gi Jiu Jitsu competition.

Emily Wins Bronze!Dragon's Den Member Emily Takes Home the Bronze